Dokumenty

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ruskej, dňa :  11.01.2014/1


Program:           
1.  Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Referát starostu o finančnej situácie obce
4. Prerokovanie úveru pre obec
5. Diskusia
6. Záver


Všetci prítomní poslanci: 
Ing. Klára Hencelová  ,   Tomáš Bilaz,  Uličný Jozef,   Károly Robert,                      
Bereš Zoltán,  Erika Lakatošová                           

K bodu č.1
Úvodom rokovania  starosta privítal prítomných a konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomných  6 poslancov.
Prečítal program rokovania a vyzval poslancov, aby sa k programu vyjadrili.

Uznesenie č.1
Obecné zastupiteľstvo Ruská schvaľuje horeuvedený  program na deň: 11.01.2014
Za 6 poslancov,  proti :0 poslancov,    zdržal sa:  0 poslancov                     -schválený


K bodu č.2
Overovateľmi zápisnice sú všetci prítomný poslanci OZ.

Uznesenie č:2                                                                                                                               
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo, že všetci prítomní poslanci sú zároveň aj overovateľmi zápisnice.
Za: 6  poslancov,       proti: 0 poslancov,      zdržal sa:   0 poslancov           -schválený


K bodu č.3
Referát starostu o finančnej situácie obce
Starosta informoval účastníkov, že obec je vo veľmi vážnej  finančnej situácii.
Do konca roku 2012 obec mal dlhy vyše 19.000,-Eur. Z dlžob ostalo už len 700,- Eur. Tu sa jedná o : stavebný mat. EMI, práčka pre FC ,ND do kosačky, , Geokart,  zber KO.
Z roku 2013 ostaly dlžoby za služby 3.000,-Eur. Jedná sa o : KO 3x,  KO-Ferama, SPP, RD-kosenie ,Pož. Ochrana, O2. K tomu ešte pribúda 4780,80,- Eur pre bývalého právného zástupcu. Tieto sumy , ako záväzky voči dodávateľom  obec už nemal z čoho vyplatiť a  previedli  sa na rok 2014. Spolu to činí : 7.780,80,- Eur.                                                                                              

Staršie záväzky sa museli vysporiadať prednostne, aby obec predišiel exekúcie.
Behom roku 2013 pribúdli pre obec  ďalšie výdavky, a to :                                                             

22.100,- Eur hrubého pre p. Lakatošovú E. za neplatné prepustenie. Podotýkam, že napriek tomu, že vedela, že obec je v akej finančnej situácii, po vynesení právoplatného rozsudku, okamžite podala na súd  nárok na 31.000,- Eur plus úroky. Neobrátila sa predtým na OZ na prípadnú dohodu.                                                                                                                                 

1.660,-Eur pre právneho zástupcu p. Lakatošovej E.                                                                      

18.850,-Eur pre Enviromentálny fond /šanec/ za prevedenie financie za nevykonané práce. Zatiaľ  túto sumu obec nemôže vymáhať od p. Lakatosa L., nakoľko tento prípad je stále stále vo fáze vyšetrenia na kriminálnom odd.                                                                                               

Z týchto údajov sa usudzuje , že spor s Ocu a p. Lakatošovou E. , právny zástupcovia, plus  vrátenie financii  pre Enviromentálny fond pre obec  činí :  47.390,80,- eur.                                     

Pritom obec má ešte úver skoro 20.000,- Eur do r. 2018 v banke Dexia.                                       

Po spočítaní týchto všetkých  súm, obec má dlh zhruba 70.000,- Eur.

Momentálne sa podarilo dohodnúť na splácanie jednotlivých  dľžob vo forme splátkového kalendára .Rozpísalo sa to  na tri roky.                                                                                          

Na rok 2014 je to :                                                                                                                        

4.780,80 Eur – bývalý právny zástupca obce.                                                                                
10.200,-EUR – hrubého pre p. Lakatošovú E.                                                                              
7.800,-Eur – šanec                                                                                                                        
1.660,-Eur - právny zástupca p. Lakatošovej E.

Spolu to je : 24.440,80,-Eur.                                                                                                   

Túto sumu obec do konca r. 2014 musí zaplatiť a nemôže vynechať ani jednu splátku.
Na rok 2015 je to suma 18.000,-Eur. Na rok 2016 bude to suma 4.950,-Eur.
Pri prepočte predpokladaných príjmov a výdavok na rok 2014 vychádzajú nasledovné údaje:
Príjem :/  podielové dane, dane z nehn., kom. Odpad/  :  127.000,-Eur.                                        

Výdaj : / z pred. rokov, výplaty, odvody, materiál, vlastná réžia/ :   148.433,-Eur.
Do rozpočtu na rok 2014 chýba pre obec   21.433,-Eur.
Na riešenie tejto situácie sú štyri možnosti.                                                                                      

1-   Nútená správa.                                                                                                                        

2-   Prepustiť  zamestnanca –zamestnancov.                                                                                  

3 – Zamestnancov dať na 60% - nú mzdu.                                                                                      

4 – Zobratie pôžičky.


1.  Každý vie čo prináša nútená správa. Prepustenie zamestnancov, zvýšenie dane pre občanov obce.                                                                                                                                            

2. Hoci by sa prepustili až dvaja zamestnanci, problém sa s tým nevyrieší , nakoľko získaná suma nevykryje vôbec  splátky ani z ďaleka.                                                                                            

3.  Pri 60% príjme zamestnancov by sa usporilo najviac. Poslankyňa Lakatošová E. mi pripomenula, že na platoch sa tiež dá ušetriť.
Táto suma by tiež nevykryla celkom splátky, ale už s tým by sa mohlo začať. Pri tom podotýkam, že v tomto prípade  môže nastať taká situácia, že zamestnanec  bude mať menej na vyplatnej páske ako ten, ktorý  je na sociálke  a na VPP.Jedná sa o zam. so 4hod. a 6hod.úväzkom/deň.                                                                                            

4. Pôžička na 10 rokov. Ja osobne som za túto verziu . Viackrát som bol za riaditeľkou Príma banky, kde sme prebrali možnosti.

K bodu č.4
Prerokovanie úveru pre obec.
Obec má úver  necelých 20.000 €  v Prímabanke
Pri požičke 15.000 € :
Požička by činila spolu 35.000 €
Na 20.000 € na starý úver úroky sú  85x12x5 = 5100 €  do konca splatnosti./ Do r. 2018.  6% - úrok  /  Na 15.000 €  na nový úver, na vyčerpanú sumu úroky pod 4% /rok                                    

Na nevyčerpanú sumu úroky  0,6% /rok
Pri pôžičke 35.000 €
Z tejto sumy by sa zaplatila prvá pôžička.: / Pretransformácia/
Po zaplatení prvej pôžičky/ 20.000 € / z tejto sumy  -   penále by boli za predčasné ukončenie  780 €, pritom by sme už neplatili sumu 5.100  €  , lebo týmto sa ruší 6%- úrok,   a tým pádom  sa ukončí prvý úver.
   

Požička by činila spolu 35.000 €
Pri kalkulácii, že sa vyčerpá do konca roku 2014 všetkých 35.000,-Eur, úroky  v priemere 3,5% budú 1.225,-Eur/rok.  To na mesiac bude 102,-Eur. V tomto prípade netreba zabudnúť, že pri splatení prvej pôžičky sme získaly  vyše 4.000,- Eur na úrokoch.
Na nevyčerpanú sumu úroky sú 0,6% /rok
Výpisy  bez poplatku

Rekapitulácia zostatku na účte  4x do roka po 10 €
Jednorazový poplatok  za úver : 200 € !
Aktuálna vyčerpaná suma bude zúročovaná úrokom podľa slov riaditeľky banky  pod  4% /rok. Presná úroková sadzba bude určená pri poskytnutí  úveru.
Starosta vyslovil, že on je za bratie úveru a  vyzval členov obecného zastupiteľstva aby si to premysleli, nakoľko  podľa neho,  dlhodobý úver môže zachrániť túto ťažkú situáciu.


O slovo sa prihlásili :


Poslankyňa Erika Lakatošová : Na rok 2014 treba maximálne znížiť rozpočet a nájsť rezervy vo viacerých položkách.

Poslanec Róbert Károly : Žiada aby súčasťou zápisnice, boli obdržané doklady pred  zasadnutím OZ. Jedna sa o vypracované fixné výdavky. Žiada to preto, údaje uvedené v týchto dokladoch nie sú pravdivé a taktiež doklady neobsahujú nedoplatky z predošlých rokoch. (dane a KO ).


Starosta : Na podnet p. Hencelovej som prepracoval výdavkovú a príjmovú časť, ktorá tiež je prílohou zápisnice. Ostatné údaje som ústne doplnil. Taktiež som vysvetlil, že tieto tlačivá ani nemohli obsahovať nedoplatky, nakoľko tieto výdavky obsahujú len fixné položky, ktoré sa budú musie´t platiť v roku 2014 a obsahujú len splátky zo splátkového kalendára na rok 2014.

Poslanec R.Károly : Na základe týchto skutočnosti nie som presvedčený o nutnosti úveru pre obec, resp. od výšky úveru. Preto som sa rozhodol v prípade hlasovania hlasovať proti.


Starosta obce prečítal poslancom návrh na Municipálny úver  Univerzál  a dal na hlasovanie.
Municipálny úver  Univerzál  v sume 35.000,- Eur , slovom tridsaťpäťtisíc euro. Z tejto sumy sa splatí starý úver. Zároveň schvaľuje ručenie za uvedený úver Zmenkou obce.

Uznesenie č:3
                                                                                                                               
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje : Municipálny úver  Univerzál  v sume 35.000,- Eur , slovom tridsaťpäťtisíc euro. Schvaľuje, aby sa z  tejto sumy splatil starý úver. Zároveň schvaľuje ručenie za úver Zmenkou obce.
Za:

4  poslancov,       proti: 2 poslancov, P.Karoly R. Lakatošová E.                                           

zdržal sa:   0 poslancov                                                                                      

-schválený

K bodu č.5


Do diskúsii sa nikto nehlásil.


K bodu č.6


Záver


Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Všetci prítomní poslanci: 
                                                                       Ing. Klára Hencelová          
                                                                       Tomáš Bilaz                         
                                                                       Erika Lakatošová               
                                                                       Uličný Jozef                       
                                                                       Károly Robert                     
                                                                       Bereš Zoltán                 
Zapisovateľka : Bernátová G.                                              
                                                                                                                                                                                                                                                     Imrich Lakatoš    starosta obce

Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Ruskej, dňa : 4.4.2014/2

Program:           
1.  Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Referát starostu o  situácie obce
4. Pripomienkovanie- schválenie Smernice obehu účtovných dokladov
5. Pripomienkovanie- schválenie  Smernice na  vykonávanie finančnej kontroly
6. Diskusia
7. Pripomienkovanie- schválenie rozpočtu obce na rok 2014
8. Záver


Všetci prítomní poslanci: 
Ing. Klára Hencelová  ,   Tomáš Bilaz,     Károly Robert,                      
Bereš Zoltán,   Otto Palinsky     

                           
K bodu č.1
Úvodom rokovania  starosta privítal prítomných a konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomných  5  poslancov.
Prečítal program rokovania a vyzval poslancov, aby sa k programu vyjadrili.
Poslanec Robert  Karoly  dal návrh, aby v programe zasadnutia body  č.6  s č.7 boli vymenené.


Uznesenie č.1
Obecné zastupiteľstvo Ruská schvaľuje horeuvedený  program na deň: 4.4. 2014 podľa návrhu p. Roberta Karolyho./viď. program v zápisnici/
Za 5 poslancov,  proti : 0 poslancov,    zdržal sa:  0 poslancov                   

-schválený


K bodu č.2
Overovateľmi zápisnice sú všetci prítomný poslanci OZ.


Uznesenie č:2                                                                                                                               
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo, že všetci prítomní poslanci sú zároveň aj overovateľmi zápisnice.
Za: 5  poslancov,       proti: 0 poslancov,      zdržal sa:   0 poslancov          

-schválený


K bodu č.3
Referát starostu o situácie obce
Boli podané projekty na viaceré miesta na opravu a rekonštrukciu časti chodníka na menšie čiastky, nakoľko celková oprava stojí okolo 60.000 Eur.  Z nadácie Eustream obec dostala 12.000 Eur, čo boli použité na opravu prvej časti.  Začalo sa od č.d.1. a  po získaní ďalšej čiastky sa bude pokračovať ďalej v oprave až do celkového dokončenia. Zatiaľ nevieme, dokedy to potrvá, ale snahou Ocu je podávať naďalej  projekty na opravu, lebo bez týchto zýskaných  financii  obec nikdy nebude mať slušný chodník.
Dňa 24.3.2014 bol  vypísaný konkurz na hlavného kontrolóra obce, podľa kritérii dané zákonom. Termín podania prihlášok je do 16.5.2014.
Telekom bude v časti obce robiť vykopové práce. Od Ocu , na križovatku Kľačany, do povodných rúr, čo majú v zemi budú dávať optické káble. Od križovatky, až do Kľačan budú robiť novú trasu. Obec v týchto úsekoch v zeme vlastné zariadenie. Proti stavbe  námietku nemá.
Behom dvoch týždňoch by mala byť v prevádzke oficiálna webová stránka obce. www.ruska.sk  - ešte sa na tom pracuje.
Starosta informoval účastníkov o finančnej situácii v obci. Pripomenul, že už začal so splátkami, ale  jednotlivé príjmy nebudú stačiť na  výdavkovú časť. Naďalej sa pracuje na pôčičke  pre obec.
Obec vo februári tohto roku  mal kontrolu z NKU  SR.                                                                  

Po kontrole sa spísal protokol o výsledku kontroly. Zároveň obec obdržal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.                                                                                                                

Plnenie jednotlivých opatrení obec má hlásiť postupne na NKU SR.


Policajný zbor  vo Veľkých Kapušanoch vyžiadala kópiu z  Protokolu o výsledku kontrly   z NKU SR od Obecného úradu. Zo strany Ocu im bolo vyhovené.
Starosta odovzdal prítomným poslancom kópie Protokolu o výsledku kontroly a  prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Vyslovil ,že  po preštudovaní dokumentov členmi Oz. výsledok kontroly treba prerokovať,  s čím  bude oboznámený NKU SR.


Uznesenie č:3
Obecné zastupiteľstvo   schvaluje,  aby na najbližšom zasadnutí Oz. bol prerokovaný  protokol o výsledku kontroly.
  Za: 5  poslancov,       proti: 0 poslancov,             zdržal sa 0  poslancov          

-schválený


K bodu č.4
Pripomienkovanie- schválenie smernice Obehu účtovných dokladov
Po menších úpravách zo strany O.z. starosta dal na schválenie hlasovaním smernicu .

Uznesenie č:4                                                                                                                              
Obecné zastupiteľstvo   schvaluje  smernicu  Obehu účtovných dokladov

 Za:5  poslancov,       proti: 0 poslancov,             zdržal sa 0  poslancov                                                                                              
                                                                                                                             

-schválený


K bodu č5
Pripomienkovanie- schválenie  Smernice na  vykonávanie finančnej kontroly
Po menších úpravách zo strany O.z. starosta dal na schválenie hlasovaním smernicu .


Uznesenie č:5                                                                                                                                
Obecné zastupiteľstvo   schvaluje  Smernicu na  vykonávanie finančnej kontroly.
Za: 5  poslancov,       proti: 0 poslancov,       zdržal sa: 0 poslancov                                                                                                                                                                    

-schválený

K bodu č.6
Diskusia
V diskúsi i sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo s návrhom rozpočtu na rok 2014. Po prerokovaní a úpravách  v niektorých položkách výdajkovej časti návrhu rozpočtu, keď už neboli žiadné pripomienky,a návrhy, diskúsiu  starosta  uzavrel.


K bodu č.7
Pripomienkovanie- schválenie rozpočtu obce na rok 2014
Starosta obce rozpočtu obce na rok 2014 dal na schválenie hlasovaním.


Uznesenie č : 6                                                                                                                              
Obecné zastupiteľstvo   schvaĺuje   rozpočet obce na rok 2014.

Za:5  poslancov,       proti:0 poslancov,             zdržal sa 0  poslancov     

-schválený                      

                                                
K bodu č.8


Záver

Pán starosta poďakoval prítomným za doterajšiu spoluprácu poslancom, a občanom, ktorí sa podielajú a pomáhajú pri chodu obce, poďakoval prítomným za účasť, a ukončil zasadnutie.
Všetci prítomní poslanci: 
                                                                       Ing. Klára Hencelová          
                                                                       Tomáš Bilaz                        
                                                                       Károly Robert                     
                                                                       Bereš Zoltán               
                                                                       Otto Palinsky                    
Zapisovateľka : Bernátová G.                                              
                                                                                                                                                                                                                                            Imrich Lakatoš    starosta obce                

Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Ruskej, dňa : 28.11.2014/5


Program:           
1.  Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Referát starostu o  situácie obce
4. Prejednanie obecných záležitosti
5. Diskusia
6. Záver


Všetci prítomní poslanci: 
Bereš Zoltán,   Otto Palinsky ,            
Jozef Uličny, Tomáš Bilaz          

                            
K bodu č.1
Úvodom rokovania  starosta privítal prítomných a konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomných  4 poslancov.
Prečítal program rokovania a vyzval poslancov, aby sa k programu vyjadrili.
Starosta dal na schválenie hlasovaním pôvodný návrh programu.


Uznesenie č.1
Obecné zastupiteľstvo v Ruskej schvaľuje horeuvedený  program na deň: 28.11. 2014 .
Za 4 poslancov,  proti : 0 poslancov ,    zdržal sa:  0 poslancov            

-schválený                                                                                                                                                                                                                                                           

K bodu č.2
Voľba overovateľov zápisnice
Overovateľmi zápisnice sú všetci prítomný poslanci OZ.


Uznesenie č:2                                                                                                                               
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo, že všetci prítomní poslanci sú zároveň aj overovateľmi zápisnice.
Za: 4  poslancov,       proti: 0 poslancov,      zdržal sa:   0 poslancov          

-schválený


K bodu č.3
Referát starostu o situácie obce
Starosta informoval prítomných, že obec z vyše ako 80.000,-eur dlžoby z predošlých piatich a až šiestich rokoch, behom dvoch rokoch  už splatil zhruba 45% z dľžoby, čo je veľký úspech.
Obec  do dnešného dňa má ešte dlžobu  zhruba 44.500,-eur z minulosti.
Táto suma sa skladá :                                                                                                                   

pre bývalú zamestnankyňu                 8.000 ,-  eur                                                                     

environmentálny fond /šanec/           14.960,- eur                                                                       

za vypracovanie VZN                   1.290,- eur                                                                             

bývalý právny zástupca                    330,- eur                                                                             

vystúpenie hudobnej skupiny z r. 2008    848,- eur                                                                     

pôžička                                                19.000,- eur


Nakoľko splátky sa musia platiť pravideľne, momentálne nemáme zaplatenú čerstvu vlastnú režiu.
Starosta obce, informoval prítomných, že odkedy je vo funkcii, ako starosta obce, úver zo žiadnej banky nezobral, ani žiadne pôžičky z iných inštitúcii. Napriek tomu, že obec žil zo dňa na deň, podarilo sa toto obdobie prekonať bez väčších ťažkostiach.                                    

Momentálne obec už dlhšiu dobu sekretárku nemá, nakoľko sekretárka je na materskej dovolenke, čiže obecný úrad sekretárku neplatí, napriek tomu, že aké klamstvá sa šíria v obci. Táto skutočnosť tiež prispieva k šetreniu, čo by som chcel pripomenúť pre nastupujúce vedenie.                                                                                                                    

Obec momentálne zamestnáva troch uchádzačov o zamestnania, respektívne obec vytvoril tri pracovné miesta  pre dlhodobo nezamestnaných, ktorích platí okresný úrad a nie obec.        

Bolo mi tiež vytknuté, že či obec nemá mladú   opatroveteľku pre starích  občanov, ktorá chodí pravideľne merať krvný tlak na to odkázaným, a nakupovať lieky pre nich.                   

Na to by som chcel dodať len toľko, že uchádzač o zamestnanie, ktorý chodí na menšie obecné služby do obci, dostáva viac sociálnych dávok ako zamestnankyňa obce , ktorá vykonáva túto pracovnú činnosť. Je to viac než logické, za takýto symbolický  plat sa nanájde uchádzačka o toto zamestnanie.                                                                                    

Bolo mi tiež vytknuté, že jednotlivým zamestnancom zvyšujem platy. Veď obec má finančnú komisiu. Cez celé moje funkčné obdobie sa mohli o tom presvedčiť, že to je lož. Mzdy obec dáva všetkým zamestnancom podľa platných predpisov. Veď to by nebolo logické, ani v medziach zákona /podotýkam, že uvádzam príklad s prepáčením, nechcem sa nikoho dotknúť/, aby  upratovačka mala väčšiu hodinovú mzdu, ako napríklad učiteľka s vysokou školou.                                                                                                                                   

K obnove obecného rozhlasu, rekonštrukcie chodníka - časti A a C len toľko, že každý občan obce Ruská môže vyžiadať z obecného úradu  všetké spisy k týmto projektom, keď má o tom záujem. Veď to nie je tajné.                                                                                                Ďalej, starosta obce pripomenul, že vyčítajú mu pranie peniazí vo firme „Šipošgrup“.            

Učtovníčka obce nie je zamestnankyňou obecného úradu, ale obec jej  platí za služby  na adresu firmy Šipošgrup. Tým pádom  odvody od  zamestnávateľa, čo činí 34,95% hrubej mzdy, je prenesený na horeuvedený podnik. Tým pádom je obec uľahčený o ďalšie výdavky na odvody od zamestnávateľa.
Starosta obce dodal, že o šetrení na mzdoch sekretariátu obecného úradu sú nevyvrátiteľné fakty.
Svedčia o tom skutočnosti v mzdovej učtovnícste.                                                                     

V roku 2009 zamestnanci sekretariátu  s hrubou mzdou a so všetkými odvodmi stáli  spolu : 2.924,35,- euro za mesiac pre obec.                                                                                             

V roku 2012  zamestnanci sekretariátu  s hrubou mzdou a so všetkými odvodmi stáli  spolu : 4.155,66,- euro za mesiac pre obec.                                                                                            

V roku 2013  v prvom polroku  zamestnanci sekretariátu  s hrubou mzdou a so všetkými odvodmi stáli  spolu : 2.027,96,- euro  za mesiac pre obec./ ako starosta som mal polovičný plat/                                                      
V roku 2013  v druhom polroku  zamestnanci sekretariátu  s hrubou mzdou a so všetkými odvodmi stáli  spolu : 2.903,75,- euro  za mesiac pre obec./ starosta s celou výplatou /         

To isté platí do dnešného dňa na rok 2014.                                                                               

Z tejto skutočnosti vyplýva, že pracovníci sekretariátu pri mzdách a odvodoch momentálne  stoja menej financie pre obec, ako som uviedol príklad z  roku 2009, nehovoriac o roku 2012.              
Obec do dnešného dňa má ešte tri spory na súde.                                                                        

Referendum – napriek snahe OcU, ešte prípad nie je uzavretý.                                                  

Výber financie z VUB-ky  bývalým starostom.   / pohľadavka činí  4.620,48 Eur./                  

Environmentálny fond /šanec/ - kriminálna polícia dňa  14.7.2014 vniesla obvinenie proti osobám László Lakatos a Ing. Peter Jacko, za prečin sprenevery financie obce.
                                                                                
K bodu č.4
Prejednanie obecných záležitosti

1.Starosta pripomenul, že nakoľko mu končí mandát ako starosta, má nevyčerpané dovolenky. Preto žiada O.z.  aby mu schválilo preplatenie nevyčerpanej dovolenky v počte 44 dní. Starosta dal na hlasovanie pred obecné zastupiteľstvo, aby mu obec preplatil nevyčerpané dovolenky.


Uznesenie č:3
Obecné zastupiteľstvo uznieslo, aby starostovi  obce po zániku mandátu  boli  preplatené nevyčerpané dovolenky v počte 44 dní.
Za: 4  poslancov,       proti: 0 poslancov,      zdržal sa:   0 poslancov          

-schválený


2. Poslankyňa  O.z.  Erika Lakatošová, dňa 14.11.2014 podala žiadosť na Obecný úrad o „Prerokovanie nároku na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom pri doplnení člena do O.z. prvým nasledujúcim náhradníkom“, ktorá mala byť ona.                      

Poukazuje najmä na to, že mala porušené práva. Ďalej, utrpela psychickú ujmu, ako pocitu márnosti, nespravodlivosti a krivdy. Mala poškodenú dobrú povesť. Poukazuje pritom najmä aj na to, že za toto obdobie, pokiaľ nebola zvolená za poslankyňu, bolo jej zabránené vziať na seba zodpovednosť, ktorá z tejto funkcie vyplýva.                                                                

Preto, ako poškodená, žiada od obecného úradu  náhradu nemajetkovej ujmy 2.000,-Eur, a to hneď po prerokovaní jej žiadosti.
Dňa 27.11.2014 obecný úrad obdržal dopis od p. Lakatošovej Eriky  na späťvzatie podania žiadosti o náhradu škody. Stručne povedané, dôvodom späťvzatie podania je to, že sa stala starostkou.

K bodu č.5
Diskusia
V diskúsii  sa nikto neujal slova.
K bodu č.6
Záver
Pán starosta poďakoval za spoluprácu všetkým doterajším poslancom obecného zastupiteľstva, prítomným občanom  a občanom, ktorí sa podielali a pomáhali pri chodu obce, poďakoval prítomným za účasť, a ukončil zasadnutie.
Všetci prítomní poslanci:                          

/zápisnica podpísaná prítomnými členmi  O.z./

                                                                                                                 

Bereš Zoltán                        ...................................
Otto Palinsky                       ...................................
Jozef Uličny                        ....................................   
Tomáš Bilaz                        ....................................


Zapisovateľka : Tucaova K.                                            

podpísané    
                                                                                    
.............................................                                                                                                
Imrich Lakatoš    starosta obce

Dobóruszka na Youtube

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 12:00 -
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Každý pracovný deň  od 12:00 - do 12:30 je obedňajšia prestávka.

Fotogaléria

Kalendár