Zmenšiť textZväčšiť text

Archív aktuality

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ruskej, ktoré sa bude konať dňa 02. júna 2020 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Zasadnutie sa bude konať za dodržania hygienických opatrení z dôvodu predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19. 

Pozvánku na zasadnutie Obecného zastupiteľstva a program rokovania nájdete tu

http://www.ruska.sk/-informacie-pre-obcanov

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ   výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ   právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ   pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

Ÿ   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

Ÿ   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

Ÿ   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

Ÿ   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ   meno a priezvisko,

Ÿ   rodné číslo,

Ÿ   štátnu príslušnosť,

Ÿ   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Ÿ   korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ   meno a priezvisko,

Ÿ   rodné číslo,

Ÿ   štátnu príslušnosť,

Ÿ   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ adresu trvalého pobytu,

Ÿ adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

Ÿ obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

Ÿ hlasovacie lístky,

Ÿ návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

Ÿ poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

 

www.minv.sk/?volby-nrsr

____________________________________________________________________________________________________________

2. Postrek proti komárom

Oznamujeme občanom, že dňa 24.6.2019 t.j. dnes pondelok sa bude  v našej obci vykonávať 2. postrek proti komárom. Upozorňujeme občanov, aby  od 21,00 h. mali pozatvárané okná, ovocie a zeleninu pred jedením umyli v tečúcej pitnej vode. Postrek bude vykonávať firma Veterinarius z Trebišova.

Értesítjük a lakosságot, hogy 2019.6.24-én azaz ma hétfőn este 21,00 órától második szúnyog elleni permetezés lesz községünk területén. Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy az ablakokat  tartsák zárva,  majd a permetezés után szedett zöldségeket és gyümölcsöket evés előtt alaposan mossák meg folyó víz alatt. A permetezést a terebesi Veterinarius cég fogja végezni.

 

____________________________________________________________________________________________________________

Postrek proti komárom

 

Oznamujeme občanom, že dňa 18.6.2019 t.j. v utorok sa bude  v našej obci vykonávať postrek proti komárom. Upozorňujeme občanov, aby v čase od 22,00 do 3,00 h. mali pozatvárané okná, ovocie a zeleninu pred jedením umyli v tečúcej pitnej vode. Postrek bude vykonávať firma Veterinarius z Trebišova.

V prípade daždivého počasia  postrek proti komárom sa preloží na iný termín.

 

Értesítjük a lakosságot, hogy 2019.6.18-án azaz kedden este 22,00 óra és  hajnali 3 óra között szúnyog elleni permetezés lesz községünk területén. Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy az ablakokat ebben az időszakban tartsák zárva,  majd a permetezés után szedett zöldségeket és gyümölcsöket evés előtt alaposan mossák meg folyó víz alatt. A permetezést a terebesi Veterinarius cég fogja végezni.

Esős időjárás esetén a szúnyogok  elleni permetezés más időpont-ba lesz elvégezve.

_____________________________________________________________________________________________

 

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v dňoch od 12.06.2019 do 13.06.2019 bude z dôvodu veľkých horúčav otvorená do 14.30 hod. Za pochopenie Vám ďakujeme.

Értesítjük a lakosságot hogy a községi hivatal 2019. júniu 12 és 13-án, 14.30 ig lesz nyitva a lakkoság számára a magas hőmérséklet miatt. Megértésüket köszönjük. 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

PONUKA PRÁCE!

 

Obec Ruská príjme administratívnu pracovníčku na TPP počas trvania materskej dovolenky.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Účtovníctvo
 • Mzdy a personalistika
 • Evidencia obyvateľstva
 • Dane a poplatky
 • Vypracovanie výkazov a štatistík
 • Ostatná administratívna práca spojená s chodom kancelárie

Požiadavky na zamestnanca

 • Stredoškolské vzdelávanie s ekonomickým smerom a s maturitou alebo VŠ I. a II. stupňa
 • znalosť MS Office
 • znalosť podvojného účtovníctva a personalistiky
 • znalosť slovenského a maďarského jazyka

Informácie o výberovom konaní

 • Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu nás môžu kontaktovať zaslaním svojho životopisu na uvedenú e-mailovú adresu. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 10.5.2018

Termín nástupu: 01.06.2018

 

Obec Ruská

Obecný úrad Ruská č.61

076 77 Ruská

e-mail: obec.ruska61@gmail.com

Kontakt: Erika Lakatošová, starostka obce, +421 911 787 003